Dữ liệu lớn khiến phương pháp khoa học trở nên lỗi thời

“Tất cả các mô hình đều sai, nhưng một số thì có ích.” Đó là phát biểu nổi tiếng của nhà thống kê Geogre Box  30 năm trước, và ông ấy đã đúng. Nhưng chúng ta đã từng có được những sự lựa chọn nào? Không nhiều, tất cả đều là mô hình (models), từ … Continue reading Dữ liệu lớn khiến phương pháp khoa học trở nên lỗi thời