R-squared

R – bình phương (R-squared) là gì?

R-bình phương () là phần trăm mức độ dao động của biến đầu ra (response variable) có thể được giải thích bởi mô hình tuyến tính (linear model). luôn nằm trong khoảng 0 tới 100%. là một giá trị đo lường thống kê để đo mức độ gần giữa dữ liệu với đường hồi quy …

R – bình phương (R-squared) là gì? Read More »

Scroll to Top