Liệu nền tảng low-code sẽ là tương lai của ngành IT?

Low-code doesn’t mean low-powered. Nền tảng phát triển low-code được định nghĩa là các sản phẩm/ dịch vụ đám mây cho phát triển phần mềm sử dụng các trực quan (visual), kỹ thuật khai báo (declarative techniques) thay vì sử dụng ngôn ngữ lập trình. Đồng thời, các sản phẩm/ dịch vụ đám mây này …

Liệu nền tảng low-code sẽ là tương lai của ngành IT? Read More »