Học tăng cường là gì?

Học tăng cường sâu (deep reinforcement learning) là sự kết hợp của học tăng cường (reinforcement learning) và học sâu (deep learning) và nó cũng là lĩnh vực học máy thịnh hành nhất tại thời điểm này bởi vì nó có thể giải quyết một loạt các nhiệm vụ ra quyết định phức tạp mà …

Học tăng cường là gì? Read More »